می خواهم برگردم به روزهای کودکی
آن زمان ها که :...پدر تنها قهرمان بود
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد
... بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند
تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند.
تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود
و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...
/ 0 نظر / 15 بازدید