اون روزی که نشستم پشت کامپیوتر اولین پیام من و تو رد و بدل شد دلم نه همه وجودم روشن شد از اونروز اسم تو یاد تو قلبم رو هزاران بار سریع تر به حرکت واداشت انگار اونم میخواست از شوق پرواز کنه وجودت قشنگ ترین و پرنورترین چراغ زندگیم شد چراغی که اگر هر روز برای بودنش ازت تشکر کنم کافی نخواهد بود. وجودت قشنگترین اتفاق زندگیم بود فقط یه چیز از خدا برات میخوام دوست دارم خدا تمام راه های خوشبختی و سعادت رو با چراغی به قشنگی و پرنوری چراغی که تو زندگیم روشن کردی برات روشن کنه!

/ 0 نظر / 30 بازدید