از انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد ؛
آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،
دیگــــر گــریـه نکـننــد ...
دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد ...
و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد ...
حتـــی زنــدگــــی . . .
/ 0 نظر / 13 بازدید