زن گاهی سعی می کند ،
مردانه بازی کند
مردانه کار کند
مردانه قدم بردارد
مردانه فکر کند
...مردانه قول دهد
... اما هر کاری هم که بکند
زن است
احساس دارد
لطیف است

یک جا عقب می نشیند و محبت تـــــو را می خواهد..
/ 0 نظر / 14 بازدید