آنقدر حس زیبای دوست داشتن را سرکوب کرده ام که دیگر عاشق نمیشود دلم...!نه من مقصرم و نه دل..!!!!مقصر تویی که همیشه ما را نادیده می گرفتیحالا بسوز در حسرت وصال من و دلم ای بی وفا...!آنقدر حس زیبای دوست داشتن را سرکوب کرده ام که دیگر عاشق نمیشود دلم...!نه من مقصرم و نه دل..!!!!مقصر تویی که همیشه ما را نادیده می گرفتیحالا بسوز در حسرت وصال من و دلم ای بی وفا...!

/ 0 نظر / 4 بازدید