1. وقتی دلت خسته شــد
    دیگر خنده معنایی ندارد
    فـقـط می خندی تا دیگران ، غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد

    وقتی دلت خسته شــددیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنندفـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ایوقتی دلت خسته شــددیگر هیچ چیز آرامت نمی کند به جز دل بریدن و رفتن.....!
/ 0 نظر / 2 بازدید